Automoto klub v AČR Hořice tímto sděluje zájemcům podmínky účasti ve výběrovém řízení na provozovatele restaurace U Věže v areálu ATC U Věže v Hořicích a náležitosti k podání písemné nabídky na uzavření nájemní smlouvy:

  1. Vyhlašovatel:

Automoto klub v AČR Hořice, Maixnerova 1613, 508 01 Hořice, IČO: 00485764, DIČ: CZ00485764

  1. Předmět výběrového řízení:

Prostory restaurace s příslušenstvím a letní zahrádka s příslušenstvím.

Prohlídka všech prostor je možná po dohodě se statutárním zástupcem Tomášem Jenčovským, tel. 774 521 987

  1. Podmínky vyhlašovatele:

Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby způsobilé k provozování.

  1. Způsob (účel) využití:

Provozování restaurace s kuchyní zejména v sezoně ATC U Věže (květen–září). Dále pak provozování restaurace s kuchyní během akcí AMK v AČR Hořice (motocyklové závody, členské schůze, srazy atd..).

Smlouva o nájmu bude sjednána na dobu určitou.

  1. Posuzování nabídek:

Nabídky budou posouzeny a vítěz bude vybrán výkonným výborem AMK v AČR Hořice. Výkonný výbor rozhodne o vítězi hlasováním.

  1. Obsah nabídky:

Identifikace účastníka (firma nebo jméno a příjmení žadatele, IČO, DIČ, místo podnikání nebo trvalé bydliště, tel. spojení, e-mail).

Kopie živnostenského oprávnění, případně dalších listin, osvědčujících způsobilost účastníka k provozování činnosti.

Výpis z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc.

Přehled dosavadních zkušeností.

Popis podnikatelského záměru.

Nabídka musí být žadatelem podepsána.

  1. Příjem nabídek:

Nabídky doručte osobně nebo poštou na adresu Automoto klub v AČR Hořice, Maixnerova 1613, 508 01 Hořice. Příjem nabídek bude ukončen dne 30. 11. 2022.

  1. Ostatní informace pro zájemce:

AMK v AČR Hořice si vyhrazuje právo změnit, či doplnit tento záměr, případně od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádnou nabídku. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.